Names A-Z - names, meanings and origins
28031 names, meanings and origins
NamesAZ.com
 
turk
english

Names starting with "L"

greek
greek
english
greek
english
scandinavian
ukrainian
russian
russian
ukrainian
finnish-sami
scandinavian
scandinavian
scandinavian
scandinavian

Starting with

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Æ Ø Å